next up previous contents
Next: Priority Queuing Up: Criterios de diseño de Previous: WFQ - Weighted Fair   Contents

Técnicas de Queuing

Estas técnicas de priorización son configuradas de forma manual utilizando access lists.Subsections

Eduardo Collado 2009-05-04