next up previous contents
Next: Campos de Extensión de Up: Introducción a IPv6 Previous: Cabecera Simple y Eficiente   Contents

Cabeceras de IPv4 e IPv6

Image pegado12Eduardo Collado 2009-05-04