next up previous contents
Next: Low-latency queuing (LLQ) Up: Técnicas de Queuing Previous: Custom Queuing   Contents

Class-based Weighted Fair Queuing (CBWFQ)

Método extendido del WFQ para proporcionar clases de tráfico por usuario definido.

Los datagramas de van encolando mediante ACLs.Eduardo Collado 2009-05-04